แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

5 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐานจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) ณ บจก.ตอยยีบัน ฟู้ดส์ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  47