2
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ประชุมขับเคลื่อนการผลิตโคเนื้อฯ ตามแนวทางคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ (OKR) ประจำปีงบประมาณ 2565และโครงการเมืองปศุสัตว์ชายแดนใต้ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลเชื่อมโยงฮาลาโลก โดยมีนายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกองแผนงานฯ ส่วนยุทธศาสตร์ฯในพื้นที่เขต 9 ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองปศุสัตว์ชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคเนื้อจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

  3 1 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12