1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานประชุมประจำเดือนข้าราชการ เพื่อติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ งานส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ฯ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ โรคสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ 9 สงขลา