2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี เข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างแกะ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังโรคตามโครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ ในพื้นที่บ้านลาดอ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1  43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6