2เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลการคมนาคม โรงเรียนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการนำร่องผลิตทางการเกษตร และการสาธิตการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 3 "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"โดยมีข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 เฝ้ารับเสด็จฯ 

 

 

 

 

 

 

3 1 2

6 3 4

5 7 9