1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 และนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นฐานอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และยังคงสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

12

 

34

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9