8 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงระบบการผลิต การบริหารจัดการด้านการตลาด โคเนื้อ ระดับเขต” ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้มีการขับเคลื่อนการเลี้ยงโคเนื้ออย่างเป็นระบบ เช่น
- การจัดการฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
- การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ (GAP)
- สถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อภาคใต้
เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5