4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2562-2564 โดยมี นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองแผนงาน ร่วมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรฯ ปีงบประมาณ 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 และจากการดำเนินการโครงการต่างๆ ทำให้กรมปศุสัตว์ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ และพร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรชายแดนใต้มีอาชีพ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา

 

 

 

 

1 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 8 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 16 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 3 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 17 18