4

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 8 เขต 9 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายไชยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมเน้นย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 8 และ เขต 9 การเตรียมความพร้อม เสบียงอาหารสัตว์ ชุดยังชีพสำหรับปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ช่วงฤดูฝนและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์หากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ เขต 9 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  68