1เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 นายสัตวแพทย์กิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พบปะเกษตรกรที่เตรียมจะเลี้ยงโคนม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้มีการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคนม ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมที่ประสบผลสำเร็จ การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมและอุปกรณ์รีดนม แล้วเสร็จ 80% มีเกษตรกรเตรียมพร้อมแล้ว 10 รายเศษ

 

 

 

2