4เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผู้ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันลองกอง ประจำปี 2561 ตลอดจนเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานและเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 นายชาตรี จันทรโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ กรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอผลดำเนินงานเรื่อง "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และแพะชามี่" แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล (Black Bengal Goat) เป็นแพะพันธุ์พื้นเมืองของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เนื้อมีลักษณะนุ่ม หนังมีคุณภาพดี เลี้ยงได้ทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงแพะไว้บริโภคและเป็นอาชีพเสริม ซึ่งรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศน้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 12 ตัว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยได้มีพระราชประสงค์ให้กรมปศุสัตว์ดูแลการเลี้ยง เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนา และขยายพันธุ์ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนต่อไป กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามแผน ดังนี้

1. เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกและรักษาสายพันธุ์แท้ไว้

2. เก็บรักษาพันธุกรรม

3. ขยายพันธุ์ปีละ 50 ตัว น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ตามพระราชประสงค์

4. ขยายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีส่งเสริมเกษตรกร

5. พัฒนาส่ายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น

6. ศึกษาคุณภาพเนื้อ นม หนัง เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับส่งเสริมเกษตรกรและผู้สนใจ

แพะพันธุ์ชามี่ (Shami) เป็นแพะพันธุ์กึ่งนมกึ่งเนื้อ กรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์ชามี่แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายพันธุ์เผยแพร่สู่เกษตรกรตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้กรมปศุสัตว์นำไปสร้างฝูงแพะพันธุ์ชามี่แท้ เพื่อดำเนินการขยายฝูงด้วยเทคโนโลยีย้ายฝากตัวอ่อน และการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อบริการผสมเทียมแก่แพะเกษตรกรต่อไป โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อผลิตฝูงพ่อแม่พันธุ์แท้ พ่อพันธุ์จำนวน 10 ตัว และแม่พันธุ์จำนวน 30 ตัว

2. ผลิตตัวอ่อนแช่แข็งจำนวน 30 ตัวอ่อน

3. ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งจำนวน 500 โด๊ส

นอกจากนี้ได้มีการแปรรูปนมแพะชามี่เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นชีสต่างๆ ได้แก่ เฟต้าชีส (Feta cheese) ฮาลูมี่ชีส (Haloumi cheese) ไชนีสชีส (Chinese cheese) และ เชดดาชีส (Cheddar cheese) โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปผลิตสร้างรายได้ต่อไป

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส

 

5 6 8

1 7 3

2