1

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบเขต9 เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์สงขลา เข้าตรวจสอบปริมาณพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

5 7 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4