4 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา. ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 แห่ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักและเกิดจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 5 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 12