1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวิทยา ขจีรัมย์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิจัยการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดยะลา โดยผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้รวบรวมสุกร พ่อค้าคนกลาง เขียง ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ตัวแทนบริษัทที่พักซากสุกร และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยจัดทำข้อมูลครอบคลุมประเด็นวงจรการผลิตสุกร ประเมินปัจจัยเสี่ยงในการนำโรค Asf เข้าสู่ฟาร์ม และการเคลื่อนย้ายสุกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

3  4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 16 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 19 20