1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ยะลา ส่งเสริมให้คำแนะนำผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเนื้อ -นม ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP และติดตามให้คำแนะนำตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมร้านขายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บรโภค ปศุสัตว์ปลอดภัย มั่นใจฮาลาล ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 16 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 19 20