2เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจติดตามการรับรองระบบ GMP &HACCP และตรวจวิเคราะห์หาค่าความชื้นในอาหารสัตว์ ผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัทพัฒนาการประมงปัตตานี จำกัด อ.เมือง. จังหวัดปัตตานี และส่งมอบกระเป๋าผ้าปศุสัตว์ ok ให้แก่ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ ok จำนวน 5 แห่ง และสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ปศุสัตว์ ok. จำนวน 1 แห่ง. ที่ผ่านการตรวจรับรองต่ออายุ98564317