6เมื่อวันที่ 25 -28 ตุลาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เขต 9 ลงพื้นที่ "เกาะหลีเป๊ะ" ที่ตั้งใน อ.เมือง จ.สตูล เมืองแห่งท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯและบริการทำหมันแก่สุนัขและแมว บนเกาะหลีเป๊ะ อย่างไรก็ตามปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ยังคงดำเนินการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าบนเกาะหลีเป๊ะอย่างต่อเนื่องทุกปี...


109754