6เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา นราธิวาส และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ร่วมปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab
- สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรจำนวน 12 ฟาร์ม 60 ตัวอย่างโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม ชนิดอ่านผลเร็ว(Strip Test)ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอเมือง อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
-ผลการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเป็นลบทั้ง 60 ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้องปรามและดำเนินการให้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

 
512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73