1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามฟาร์มเลี้ยงสุกร ในพื้นที่อ. สุไหงโกลก เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ให้คำแนะนำ ผลักดันผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ GAP และตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์และแพะเนื้อ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส พร้อมทั้งประเมินสมรรถณะผู้ตรวจประเมินเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 12 13