1 เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2565
ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส
- ดำเนินการตรวจประเมินสถานการณ์ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
- ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่ จำนวน 1 ราย และยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ และ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 17 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  20