2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ส่วนส่งเสริมการพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ ออกติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่1และระยะที่2 ทั้งในเรื่องสุขภาพ การผสมเทียม การเร่งรัดการจ่ายเงินคืนโครงการ และปัญหาต่างๆ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 7 3