2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อกษตรกรตามพระราชดำริ ติดตามการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีเตรียมรับมือด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3