แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2564
---------------------------------------

1. แผน-ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
2. หลักฐานประกอบ