1-1เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รอธ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ใน จชต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมี นายทศพร ศรีศักดิ์ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต ๙ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต ๙ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

 

  

  

 

 

3

3

3

3

0เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต ๙ นายธวัช      อุดมคณารัตน์ปศุสัตว์จังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต ๙ รวมทั้งคณะผู้ปฏิบัติการจากคณะสัตวแพทย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่    ๒๔–๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ย่านตาขาว , ห้วยยอด , ปะเหลียน และนาโยง      จังหวัดตรัง

6

 

1

2

3

4

5

 

7

8

9

10 

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554 น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมด้วย รอธ.นิรันดร  เอื้องตระกูลสุข รอธ.วิมลพร  ธิติศักดิ์  และ ผอ.สำนัก/กอง โดยมี สพ.ญ โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ผอ.สสอที่ 9 และนายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของกรมปศุสัตว์และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ วัดท้ายวัง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ พร้อมคณะจากสำนักงบประมาณ กองแผนงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ได้ติดตามตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และ พูดคุยสอบถามผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จนถึงปัจจุบันในพื้นที่ของ จ. สตูล

 

 

 

 

 

   

   

    

ติดตามตรวจเยี่ยมการเลี้ยงแพะรายย่อย

 

   

    

 ติดตามตรวจเยี่ยมการเลี้ยงแพะฮาลาล

 

     

   

ติดตามตรวจเยี่ยมการเลี้ยงสัตว์ปีก

 

    

    

ติดตามตรวจเยี่ยมการเลี้ยงเป็ดไข่

 

    

    

ติดตามตรวจเยี่ยมสอส.สตูล

 

    

    

 ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มแพะ บ้านปากปิง

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (รอธ.ธนิตย์ เอนกวิทย์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส อำเภอตากใบ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส อำเภอสุไหงโก-ลก และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมี สพ.ญ. โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ผอ.สสอ.ที่ ๙ ,นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศจ.นราธิวาส , นายธัญญา สุขย้อย ผอ.ศวท.นราธิวาส, นายพิสุทธิ์ สุขเกษม ผอ.ศอส.นราธิวาส, และนายสศริสินธ์ เพียรแก้ว หัวหน้าด่านฯ นราธิวาส พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างในพื้นที่ ให้การต้อนรับ