ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) 

Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ hot 11

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ hot 11

> เอกสารประกวดราคา hot 11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 

**********************************************