สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) 

Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ hot 11

ประกาศราคากลาง hot 11

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ hot 11

> เอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนฯ hot 11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 

**********************************************