4
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประธานในที่ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในพื้นที่ จชต ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายทุกโครงการ เช่น งานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ธนาคารสินค้าเกษตร การสนับสนุนเครื่องมือทางการเกษตร การพัฒนาการจัดการด้านอาหารสัตว์ ส่งเสริมเครือข่ายแพะ จชต. ห่วงโซ่การผลิตไก่เบตง และถึงระบบสารสนเทศการลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และส่วนภูมิภาคทั้งนี้ ได้มอบโล่รางวัลให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และกลุ่มเกษตรกร/หมู่บ้าน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต 9 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา
 
 
 
15 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 8 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 13 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 3 9