10

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ให้คำแนะนำ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ณ โรงฆ่าเทศบาลเมืองปัตตานี และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตานี

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 12