6

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบเขต 9 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน
ณ บจก.ชินบัญชร9 อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

4 5 3