2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์​ 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินกิจกรรมโครงการซักซ้อมแผนตามหลักระบาดวิทยาเผชิญเหตุเสมือนจริงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อาสาปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวงและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีการซักซ้อมแผนเสมือนจริง ณ บ้านนิคมรัตภูมิ ม.11 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

1 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 17 20