1

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์. 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการปฏิบัติการที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตและควบคุมให้ผู้ผลิตนำไปปรับใช้และปฏิบัติตาม ให้ได้เนื้อสัตว์ปีกที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ บริษัทสยาม เพาเวอร์แลนด์ จำกัด ต.นาทับ อ.จะนะ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7