15

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ตามที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนาหม่อม และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

4  57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 89
12 1316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310 11