3

เมือวันที่ 23 กันยายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 โดย สพญ.ทิพพา เชียงสอนและคณะ ออกตรวจติดตาม GAP ไก่เนื้อ พนมฟาร์ม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี พร้อมทั้งตรวจประเมินสมรรถนะคณะผู้ตรวจประเมินของจังหวัดปัตตานี และตรวจติดตามมาตรฐานฮาลาล จำนวน 1 แห่ง บมจ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซนเตอร์.อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

9 7 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 6