2

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมสัมมนา “โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ครั้งที่1/2563” โดยมีวิทยากร สพ.ญ.ดร.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.อ. นางสาวจุฑามาศ คำแหง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบนจ.นครศรีฯ สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา และสพ.ญ.สุชนา สุขกลัด จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และสพ.ญ.ทิพพา เชียงสอน จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข.9 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยาในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานในโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา

 

 

 

 

 

4 6 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53