1

วันที่ 9 กันยายน 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 โดยมี นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา เป็นประธานที่ประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมี เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นเขต9 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

2 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5