14

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119