3 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่
- หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 21 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 73 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 41 ตัว
- หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 12 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 84 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 64 ตัว
- หมู่ที่ 11 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 6 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 18 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 18 ตัว

 

 

 

 

 

4 21