5เมื่อวันที 19 มีนาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะนัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ปาล์มพัฒนา ออกปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัด ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 178 ตัว -สุนัข จำนวน 118 ตัว -แมวจำนวน 60 ตัว ผ่าตัดทำหมัน 38 ตัว -เพศผู้ 4 ตัว -เพศเมีย 34 ตัว
1234