5เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข. 9 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส และประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง

 

 

 

 

 

1234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9867