6มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฟาร์ม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไข เพื่อที่จะรอรับการตรวจประเมินจากทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากกรมปศุสัตว์อีกครั้ง และตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์ม จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

3192

 

 

 

 

 

 

 

 

874