3เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 นำโดย นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต9 ออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา2145

 

 

 

 

 

 

 

 

76