12เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส และตัวแทนคณะกรรมการกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  จ.สงขลา1359

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1514138