1เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามให้คำแนะนำสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 

 

 

2345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 987