3เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) จัดประชุมการติดตามการปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2563 ขับเคลื่อนพร้อมกันตามแผนกรจัดตั้ง การออกใบอนุญาต และการต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา


145