2ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเลี้ยงแพะดีเด่น ระดับปศุสัตว์เขต ๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ติดตามประเมินคัดเลือกกลุ่มเลี้ยงแพะดีเด่น ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยใช้หลักเกณฑ์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการมีบทบาทและมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านการสร้างความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ และด้านสาธารณะประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกดังนี้
รางวัลชนะเลิศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขาห้วยคลอง ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านปาล์ม ๓ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
รางวัลชมเชย กลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอยะรัง ต.ดารุสสลาม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 
 
 
 
 
13