เมื่อ3วันที่ 21 มกราคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล

 


1245