2เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ปศุสัตว์เขต9 เข้าประชุม แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย-มาเลเซีย ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศฺษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในที่ประชุม สรุป เรื่องที่เกี่ยงข้องกับกรมปศุสัตว์มีหนึ่งเรื่อง ให้ ศอ.บต นำเรื่องการส่งนกเขาชวา จากด่านชายแดนใต้ ไปยังประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าในวาระ IMT-GT โดยมีกรมปศุสัตว์ให้ข้อมูลทางเทคนิค สนับสนุนการส่งออก นกเขาชวา
1