ปศข.9 เข้าร่วมประชุมคัดเลือกการประกวดกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลการปฏิบัติงานตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น จ.สตูล และ จ.ปัตตานี

1เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย  วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหมู่บ้าน/กลุ่ม ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ช่วงเช้า#ทีมเกษตรกรจาก จังหวัดสตูล พร้อม!!! นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการระดับเขต ช่วงบ่าย #ทีมกลุ่มรักษ์โคบ้านท่ามะนาว จังหวัดปัตตานี ความภูมิใจกับการขยายและเพิ่มปริมาณโคเพิ่มรายได้ให้ชุมชน พร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการระดับเขตเป็นลำดับต่อไป

 

2 3 4

5 6 2

5 6 7

3 4