ประวัติความเป็นมา


กว่าจะมาเป็น... สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

------------------

 

- พ.ศ.2486 ได้ยุบมณฑลทั่วราชอาณาจักรและจัดแบ่งออกเป็น 5 ภาค ซึ่งภาคใต้เป็นภาค 5 มีสำนักงานสัตวแพทย์ภาคอยู่ที่ จังหวัดสงขลา 

- พ.ศ.2495 กรมปศุสัตว์ได้แบ่งส่วนราชการภูมิภาค ให้มีการเพิ่มภาคขึ้น โดยแบ่งภาคใต้เป็น 2 ภาค คือ สำนักงานสัตวแพทย์ภาค 8 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานสัตวแพทย์ 9 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

- พ.ศ.2499 ได้มีพระราชบัญญัตืระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ยุบเลิกส่วนราชการภาคสำนักงานสัตวแพทย์ภาคยุบเลิกไป 

- พ.ศ.2500 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องถิ่นกรมปศุสัตว์ โดยแบ่งออกเป็น สำนักงานสัตวแพทย์เขต โดยสำนักงานสัตวแพทย์เขต 9 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

- พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อ จาก "สำนักงานสัตวแพทย์เขต 9 " ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานปศุสัตว์เขต 9"

- พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยน ชื่อจาก "สำนักงานปศุสัตว์เขต 9" เป็น "สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9" ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 235 เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (Regional Bureau of Animal Health and Sanitation )

- พ.ศ.2555 ได้เปลี่ยน ชื่อจาก "สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9"เป็น "สำนักงานปศุสัตว์เขต 9" ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวัน 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (Office of Regional Livestock 9) จนถึงปัจจุบัน