Image

Mobile ขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตโคเนื้อเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

สายด่วน 085-660-9879 หรือ สนง.ปศจ./สนง.ปศอ. ใกล้บ้านท่าน

ผลการขับเคลื่อนตลาดปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9

 • Image

  ความเคลื่อนไหว
  ราคาสินค้า ปศุสัตว์

   

 • Image

  แหล่งแลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย
  สินค้าปศุสัตว์

  .

 • Image

  ตลาดกลางปศุสัตว์
  จังหวัดชายแดนภาคใต้